informace o poslání (cz, en, de)

Stáhnout: INFORMACE O POSLÁNĺ A ÚLOZE SVAZU ZAMĚSTNAVATELŮ DŘEVOZPRACUJÍHO PRŮMYSLU (PDF)

Download: INFORMATION ON THE AIMS AND ROLE OF THE UNION OF EMPLOYERS IN WOOD PROCESSING INDUSTRIES

Download: INFORMATION ÜBER DIE SENDUNG UND AUFGABE DES VERBANDS DER ARBEITGEBER IN DER HOLZVERARBEITUNGSINDUSTRIE

INFORMACE
O POSLÁNĺ A ÚLOZE SVAZU ZAMĚSTNAVATELŮ
DŘEVOZPRACUJĺCĺHO PRŮMYSLU

Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu byl ustaven na valné hromadě v Praze 10. dubna 1991 přijetím statutu Svazu, programového prohlášení a zvolením výkonných orgánů – představenstva a dozorčí rady Svazu.

Jeho dobrá pozice, budovaná po celou dobu jeho trvání při jednáních ve vládních a jiných institucích, je dána jednoznačnými postoji, zastávanými při rokování v zájmu členských organizací. Tyto jednoznačné postoje jsou důvodem, proč se do jeho řad hlásí další organizace nejen českého dřevozpracujícího průmyslu, ale i firmy, které s touto zpracovatelskou oblastí spolupracují a firmy ze zahraničí, které využívají služeb Svazu k navazování odborných kontaktů.

Z hlediska oborové působnosti jsou členskými organizacemi Svazu firmy od základní pilařské prvovýroby, přes výrobu stavebně-truhlářskou, různého typu nábytku a bytových doplňků, hudebních nástrojů, hraček, sportovních potřeb a kartáčnickou výrobu až po lesní a obchodní společnosti, odborná učiliště a výzkumné pracoviště.

Z pohledu na počet zaměstnanců jsou členskými organizacemi Svazu firmy s výše uvedenou oborovou působností od 1 zaměstnance-majitele až po firmy, jejichž počet zaměstnanců překračuje 500.

Svaz od svého vzniku v roce 1991 vždy zaměřoval svou činnost na řešení nejaktuálnějších problémů odvětví. V prvé fázi jeho existence to byla, za součinnosti s MP ČR a Ministerstvem pro správu národního majetku, účast na privatizaci českého průmyslu s cílem přispět k výběru a realizaci takových forem odstátnění, které by nejlépe odpovídaly podmínkám jednotlivých firem.

Po celou dobu existence Svazu měl za prioritu systematické sledování vývoje situace v oblasti surovinové základny pro dřevozpracující průmysl (množstevní a cenové relace), protože to je dle našeho názoru základna, od které se odvíjí možnost prosperity všech dřevozpracujících organizací nejen našeho Svazu. Z tohoto pohledu se dá konstatovat, že nejen v tomto případě Svaz na ekonomickém základě tvořeném členskými organizacemi jedná s legislativními a výkonnými orgány státu v prospěch všech firem českého dřevozpracujícího průmyslu. Z jednání valných hromad, na která volené orgány Svazu zvou členské organizace ročně vždy ke konci března, vyplývají úkoly pro činnost Svazu na další období, přičemž ve dvouletém cyklu dochází k volbě představenstva a dozorčí rady Svazu.

Ke splnění jednoho z úkolů Svazu, zahrnutém v jeho Statutu – informovat členy o činnosti Svazu a poskytovat odborné informace z oblasti jeho působnosti – hledají
volené orgány Svazu prostor pro spolupráci s odbornými časopisy (vycházejícími nejen na území České republiky) k naplnění záměru ve zveřejňování informací pro odbornou veřejnost v oblasti působnosti Svazu a k prezentaci názorů, postojů a představení členských firem. Po zkušenostech z činnosti Svazu od doby jeho vzniku je možné formulovat hlavní oblasti jeho působnosti v několika bodech, které jsou stabilně zahrnuty ve statutu Svazu a pro jednotlivé roky jsou do programu činnosti doplňovány o aktuální, zpravidla krátkodobou problematiku. Mezi hlavní úkoly Svazu patří:

1. Hájit společné zájmy svých členů a prosazovat je vůči orgánům státní správy, územním a jiným orgánům a organizacím.
2. Podílet se na tvorbě a novele právních předpisů souvisejících s podnikatelskou a zaměstnavatelskou činností členů.
3. Soustřeďovat, analyzovat a zpracovávat důležité poznatky a zkušenosti z práce zaměstnavatelů doma i v zahraničí a popularizovat a rozšiřovat je tak, aby mohly být účelně využívány v praxi. Poskytovat členům odborné, informační, analytické, konzultační, právní, poradenské a další služby a podle podmínek a možností napomáhat i dalšími způsoby jejich hospodářské prosperitě a úspěšnému rozvoji.
4. Zasazovat se o zvýšení autority a prestiže práce v oboru. K tomu prosazovat odpovídající opatření hospodářské a sociální politiky státu. Napomáhat vytváření podmínek pro zvyšování kvalifikace a zajišťování rekvalifikace pracovníků odvětví.
5. Při ochraně životního prostředí podporovat v rámci své působnosti taková řešení, která respektují zájem občanů a kdy ekonomický zisk nebude mít zdroj v poškozování podmínek pro život současných a budoucích generací.
6. Navazovat vztahy s obdobnými odbornými Svazy v zahraničí a spolupracovat s nimi s cílem prosazení společných zájmů.
7. Podporovat rozvoj vnějších ekonomických vztahů v zájmu zvyšování konkurenceschopnosti odvětví.
8. Informovat členy a napomáhat plnění úkolů Svazu vydáváním periodických i neperiodických informací v publikacích podle platných právních norem.
9. Zastupovat zaměstnavatele při kolektivním vyjednávání s Odborovými svazy, zejména při přípravě a uzavírání kolektivních smluv vyššího stupně. Podle požadavku zaměstnavatelů – členů Svazu – hájit jejich zájmy při kolektivním vyjednávání i na nižších odborových stupních.
10. Vystupovat proti nekalé soutěži a dbát na dodržování serióznosti podnikání v odvětví. Další informace o činnosti Svazu, jeho aktivitách a volených orgánech Svazu získáte na adrese sekretariátu:

Bělohorská 274/9, Praha 6 - Břevnov, PSČ 169 00

, mob. +420602320943,

e-mail: szdp@cdz.cz, szdp@volny.cz